سوال #1: آیا ارتباط شغل خود با دیگر شغل ها می دانید ؟

سوال #2: آیا می دانید در مقابل چه چیزی مسئول هستید ؟

سوال #3: آیا می توانید هدف شغل خود را در یک جمله تعریف کنید ؟

سوال #4: آیا شما علاقه ایی به کار خود دارید ؟

سوال #5: آیا شرح کار مشخصی دارید ؟

سوال #6: آیا می دانید کار شما توسط افراد دیگر چک می شود ؟

سوال #7: آیا مطمئن هستید که رئیس شما از شما حمایت می کند ؟

? آیا شغل شما عنوانی دارد ؟سوال #8: آیا شغل شما عنوانی دارد ؟

درست این است که در یک شرکت با عنوان معتبر کار کنید

مرحل بعد