هنگام ساختن یک برندکسب وکار یا یک برند شخصی ،عناصر زیادی وجوددارد که باید مدنظر قرارگیرند تا این کار بدرستی انجام شود این عناصردر دو دسته جداگانه طبقه بندی می شوند:فکری واحساسی .واین درحالی است که عناصر فکری نباید به هیچ وجه کاهش یابند زمانیکه درباره قدرت برندسازی فکر میکنید، عناصر احساسی هستند که رشته های ارتباطی را که درجستجوی آن هستیم رافراهم میکند.

درمورد آن فکر کنید،پیوستگی و تساوی هر برند عمیقا ریشه دراحساسات هر فرد دارد.این دلیل اهمیت آن درزمینه برند شخصی شما و بحث درمورد عناصر فردی است ،مجموعه ای است متشکل از مقوله احساسی در برندسازی.

تمامیت

اصول ،معنای زیادی برای مردم دارند .اصول مشترک،دسته ای از مردم را برای ساخت شبکه ها  واجتماعات گرد هم می آورد .نکته مهم دراینجا این است که به اصول خود وفادار بمانید،هرآنچه که هستند.چنین وفاداری چیزی است که تمامیت شما را می سازد و به مردم اجازه میدهد تا بدانند که شما چگونه فردی هستید .علاوه براین ،تمامیت ،پایه واساسی را برای شما فراهم میکند که درآن عقب نشینی نمی کنید،کاری که همه ماباید قادر به انجام آن باشیم.

شهرت

بسیار مرتبط با تمامیت است ،شهرت شما جزئی از برند شماست که شما کنترل زیادی برآن دارید.زمان ساخته شدن شهرت شما ،ثبات مهم است .لطفا مطمئن شوید که ثبات را با رضایت ازخود اشتباه نگیرید.ثبات ،دراین متن ،شامل رشد مداوم است خواه اینکه از یادگیری زیاد باشد،گرفتن مسئولیت بیشتر ویاچیزهایی مشابه اینها باشد.ساخت شهرت به این طریق به ساخت عنصرارزشمند بعدی دربرندسازی کمک میکند.

اعتماد

این نباید برای کسی تعجب برانگیزباشد .اعتماد چیزی است که همه ما خواهان آن هستیم –ما میخواهیم به کسانی که میشناسیم اعتماد کنیم ومیخواهیم توسط آنها مورد اطمینان واقع شویم.اعتماد وابستگی و وفاداری را پرورش میدهد.اعتماد ،باعث ایجاد بنیانی است  برای عناصری که همه مامیخواهیم به آن برسیم.واین ….

روابط

مابعنوان یک انسان بصورت طبیعی درجستجوی روابط هستیم .ما موجودات اجتماعی هستیم ،بنابراین درتلاش برای یادگیری ونگه داشتن روابط  بامردمی هستیم که شبیه به ماهستند،و ما آنها رادوست داریم .این روابط بخش  وقسمتی از چیزی است که تعیین میکند که آیا ما در زندگی وسختی های آن موفق هستیم یا خیر  .اگر ،ساخت چنین ارتباطی با شخص دیگری بدون تمامیت ،شهرت،واعتماد . غیر ممکن نباشد .شناخت و دانستن این حقیقت به شما در روابط شخصی تان به اندازه تلاش برای کسب وکارتان کمک کننده خواهد بود.این روابطی است که شما میسازید وبه شما این اجازه را میدهدکه بزرگتر،بهتر ،سریعتر یا قوی تر باشید.

یک عبارت وجود دارد که اغلب به جورج برت نسبت داده شده “مردم محصولات راخریداری نمی کنند بلکه آنها برندها را خریداری میکنند “ودرحالی که چنین مطالبی درباره کسب وکارگفته شده ،عناصربرندرا که دربالا ذکرشده میتواند به آسانی نشان دهد که چگونه این نقل قول درباره برندسازی شخصی نیز بکارمیرود.این درست است که ،دراین مورد،به جای خرید شخصی ،آنها برای شما خرید میکنندـبرای برند شخصی ،بویژه زمانی که اشاره به حرفه شما دارد ،این دقیقا همان چیزی است که به دنبالش هستید.

 

entrepreneur