کرونا را نمی توان یک حمله بیولوژیکی و یا یک ویروس ناشناس دانست بلکه به عقیده من آنالیز رفتارها و ارتباطات را می توان با این ویروس بررسی کرد .

کدام از شما تا به امروز کسانی که هرروز میدید را چند روز است ندیده اید و یا نگران هستید در معرض این بیماری قرار بگیرید ؟!

تاثیر روانی و عدم شناخت همیشه وهم انگیز است و دلیل ترس امروزه هم عدم شناخت و نتوانستن تشخیص رفتار این ویروس است .

به تصویر زیر نگاه کنید :