تبلیغ خلاقانه و جالب NIKE که محصولش را به شش های انسان تشبیه کرده است.