معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم گیری کند.

شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.

این مسئول تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می شود.

 اجرای قانون در برگزاری جلسات شورای عالی کار
شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یکبار در سال انجام شود. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یکبار امکان پذیر است.

برگزاری جلسه شورای عالی کار در آینده نزدیک
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار تصریح کرد: پس از تعیین وقت و هماهنگی بین شرکای اجتماعی و مسئولان دولتی عضو شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه شورای عالی کار برگزار می شود.

 جلسات شورای عالی کار براساس قانون باید ماهانه و به طورمنظم برگزار شود و اگر سه نفر از اعضای شورا تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده داشته باشند، این جلسه می تواند در ماه بیش از یکبار برگزار شود.

از زمان تصدی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه شورای عالی کار یکبار در روز ۲۲ آبان ماه امسال برگزار شد و با گذشت ۴۲ روز از آخرین باری که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد، هنوز نمایندگان کارگری و کارفرمایی منتظر برگزاری دوباره این جلسه هستند.