چاپ نوشته دکتر غلامرضا دبیری در ماهنامه تجارت آسیا