امروزه با توجه به اختلالات بیشمار روانی که بر اثر زندگی ماشینی رخ داده است مثبت اندیشی که روز یک عادت و رویه بشر بوده است نابود و یا رو به نابودی است و داشتن اندیشه مثبت و پویا یک مهارت آموختنی گردید هاست البته باز هم بد نیست که برخی افراد علاقه و تمایل دارند یاد بگیرند و با توجه به آموزش هایی که به آنها داده می شود سعی در بهبود شرایط خود دارند اما اینجا یک سوال مطرح می شود که مثبت اندیشیدن چه تاثیری بر روی زندگی فرد و جامعه دارد و اهمیت آموختن آن در چیست ؟!

این سوال را می توان از چند دیدگاه بررسی کرد و با بیان یک تعریف کلی به نتیجه رساند اما من ترجیح می دهم این سوال در ذهن شما باقی بماند تا خود شما به آن پاسخ دهید من تنها به شیوه هایی که می تواند به مثبت اندیشی شما کمک کند اکتفا می کنم و انتظار  دارم شما به دنبال شیوه خود باشید .

تعریف اولیه مثبت اندیشی را می توان اینگونه بیان کرد 

تفکر مثبت و دوری جستن از افکار منفی در کلام،رفتار و اندیشه ها

خب تا اینجا یک تعریف مختصر از مثبت اندیشی بیان شد اما چگونه می توانیم خود را به سمت اندیشه های مثبت کشاند. از دیدگاه ریموند اراد با H+  هستند یا H-  و مابین این افراد را H  نامید 

هاش مثبت افرادی که  نترس و شجاع و با اراده که در مواقع سختی و مشگلات تمام تلاش خود را می کنند و از فکر کردند به دیدگاه هایی که مانع رسیدن آنها به موفقیت می شوند خودداری می کنند مسلما افراد هاش منفی بلعکس هاش های مثبت هستند اما خود هاش هم افراد خجالتی و کمرو هستند که پای صبحت در این نوشته نیستند . 

خود را بررسی کنید 

کمی به خودتان رجوع کنید و تحلیل دقیق از خود داشته باشید چگونه فردی هستید ؟ در مواقع سختی و مشگلات چه واکنشی از خود نشان می دهید ؟ به چه میزان به خود و اندیشه های خود اهمیت می دهید و برای آن ارزش قایل هستید ؟

تمرین کنید

روازانه وقت برای تمرین روی عادات و افکار خود بگذارید و آنچه باعث ایجاد یک واکنش های رفتار اشتباه می شود را عیب یادی و برطرف کنید و سعی کنید آن را برطرف کنید 

کتاب بخوانید 

برای اندیشه های خود وقت بگذارید و سعی کنید کتاب هایی که باعث ارتقاء سطح فکری و رفتاری شما می شود را در برنامه روزانه خود بگذارید . مطالعه را به عنوا یک رویداد قابل رشد بنگرید 

منفی نباشید 

در ارتباط با دیگران و حتی خودتان منفی نباشید و سعی کنید به اتفاقات با نگرش مثبت و خوب نگاه کنید 

قضاوت نکنید 

تمام تلاش خود را بکنید تا در باره دیگران قضاوت و اظهار نظر نکنید زیرا این عمل باعث اشاع منفی گرایی خواهد شد 

 

درکل با آموزش داده به خود بیاموزید در بهبود کیفیت زندگی خود تلاش کنید