در هنگام تشکر حضوری از کسی که به شما هدیه داده بیش از آن که بر هدیه داده شده علاقه نشان دهید از ملاحظه و توجه در انتخاب هدیه قددانی کنید .

یادداشت و کارت تشکر هم مانند تشکر کلامی باید صادقانه و مشتاقانه نوشته شود و ترجیحا در عرض یک یا دو روز بعد از دریافت هدیه ارسال گردد . یادداشت را مختصر و مفید، با دست خط خودتان و طوری آشنا بنویسید که فرد تصور کند آن را با صدای خودتان می شنود . جهت تشکر از هدیه ایی که از طرف بخشی از شرکت دریافت کرده اید تشکر عمومی از گروه را روی بولتن یا بورد شرکت قرار دهید یا ایمیل تشکری برای آن گروه ارسال کنید . هر وسیله ای را که انتخاب می کنید حتما نام افرادی را که در نهیه هدیه شرکت داشتنه اند در آن قید کنید .