قانون کلی برای زندگی:

۱️⃣ به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید. باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

۲️⃣ در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد.

۳️⃣ اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

۴️⃣ درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود

۵️⃣ آموختن پایان ندارد.

۶️⃣ قضاوت نکنید،
غیبت نکنید،
ادعا نکنید،
سرزنش نکنید،
تحقیرو مسخره نکنید و گرنه سرتان می آید.

۷️⃣ دیگران فقط آینه شما هستن.

۸️⃣ انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نیاز رادر اختیاردارید.

۹️⃣ جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید،گوش بدهید و اعتماد کنید.

🔟 خیر خواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.
به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.

” آنتونی رابینز “