حوزه

فرهنگ شرکت در راس آن شروع می شود، بنابراین رهبری مقصر می تواند یک سازمان را ساخته یا از میان بردارد. سازمانها و شرکت هایی که اخیرا دچار هرج و مرج شده اند- Uber, Thinx, the Fyre Festival – همگی از یک نظر مشابه می باشند: فقدان اعتماد، اخلاقیات و شفافیت رهبرانی که قرار است شخصیتی را برای سازمان ایجاد کنند.

تحقیق اخیر توسط دانشگاه Sussex and Greenwich که هماهنگ با CIPD اجرا شد –غیرانتفاعی اختصاصی برای بهبود استانداردها و شیوه های کار در انگلستان- و نشان داد وقتی کارکنان دارای روسای هدفمندی هستند، شادتر و بارورتر می باشند.

محققین مشخصات رهبری هدفمند را داشتن سه عنصر اصلی نشان می دهند: افراد مسئول دارای حوزه اخلاقی قوی هستند، آنها نسبت به سهامداران تعهد دارند و آنها دید شفافی نسبت به ارتباط با کارکنان دارند.

محققین محققین از پژوهش متشکل از ۱۰۳۳ کارمند و ۵۲۴ رئیس نتیجه گیری کردند. آنها همچنین ۴۶ مصاحبه اجرا کرده و ۱۶ گروه تمرکز متشکل از ۷۹ نفر تشکیل دادند و از Employee Outlook سه ماهه CIPD نتایج را کسب کردند.

چهل درصد کل جمعیت کارمندان انگلستان، اعلام داشتند که بر این باورند رهبر آنها به روش اخلاقی رفتارکرده است و این متفاوت از موارد پنج سازمانی می باشد که محققین در یافته های خود ذکر کرده اند.  

به پنج شرکت نام مستعار داده شد که تنها نوع کسب و کار آنها را مشخص می کرد: BuildCo, CareCharity, GovDep, PoliceOrg and RetailCo. هشتاد درصد کارکنان CareCharity و ۸۰ درصد GovDep بر این باور بودند که رهبران آنها عملکرد اخلاقی داشتند، در حالیکه ۷۵ درصد کارکنان RetailCo و ۵۳ درصد کارکنان PoliceOrg این را تکرار کردند.

محققین نشان دادند که ۲۱ درصد کارفرمایان انگلستان، خود را بعنوان رهبران هدفمند طبقه بندی کردند. بعلاوه، ۳۵ درصد رهبران انگلستان، به هنگام انتقال دیدگاه شفاف و تعهد خود به سهامداران، رتبه بالایی به خود دادند.

چهل و شش درصد کارکنانی که فکر می کردند رهبرشان رفتار اخلاقی دارند، از شغل خود نیز رضایت داشتند، در حالیکه ۱۸ درصد کسانی کاه ناراضی بودند، رهبران خود را اخلاقی نمی دانستند.

سی و یک درصد کارکنانی که فکر نمی کردند رهبرشان اخلاق مند باشد، و کارشان را معنی دار نمی دانستند، با ۳۴ درصد کسانی مقایسه شدند که دیدگاه مثبتی داشتند.

پنجاه و هشت درصد افرادی که فکر می کنند رئیس با اخلاق داشته اند، می خواهند در شرکت بمانند، اما تنها ۸ درصد کسانی که فکر نمی کنند رئیس با اخلاق داشته اند،کاربرایشان معنی دار نیست.

استاد دانشگاه Greenwich و همکار دکتر آماندا شانتز، می گوید که برای رئیس موفق بودن، رهبری تنها داشتن نشان های مالی یا تکمیل عملیات روزانه نیست.

تاکید قدیمی بر رفتارهای رهبری، در جهت توسعه توانایی آنها برای اجرای نقشی است که شانتز توصیف می کند. به جای آن، چیزی که لازم است، توسعه کلی فرد است، با این حال قراردادن یکسان تمام افراد در قالب اخلاق غیرممکن است.