با این دوازده عمل به سادگی میتوانید خلاقیت را در سازمان خود بُکُشید؟

۱- تاکید بیش از حد بر کاغذبازی

۲- تاکید بر اینکه هر تصمیمی باید از طریق مجاری مرسوم و معمول درون سازمان گرفته شود

۳- جلوگیری از ابتکار عمل افراد در تصمیم گیریها

۴- تحت فشار قرار دادن افرادی که سعی می کنند خلاق باشند برای به چارچوب کشاندن آنها

۵- جریان نیافتن ایده های نو به دلیل ضعف سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی درون سازمانی

۶- سیستمهای نظارتی سفت و سخت که محیط را برای خلاقیت نامساعد می کنند

۷- مجازات های سنگین برای عدم موفقیت طرحها

۸- حذف جوایز برای ایده های موفق

۹- ایجاد فضایی که در آن قدرت ریسک وانتقاد افراد کاهش یابد

۱۰- نظارت دقیق و موشکافانه بر فعالیتهای خلاقانه

۱۱- ایجاد خط قرمزهای فراوان

۱۲- ایجاد استرس مدام بر مدیران رده پایین تر