چند قانون برای آرامش و جذب انرژی:
۱٫ قانون خلا یا خالی شدن: هر چه انسان از کینه و حسد و دروغ و… تهی باشه بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شه.
۲٫ قانون بارش: فوران کردن بی مضایقه بخشیدن؛ بارش مهر و عشق.
۳٫ قانون نظم: همیشه بی نظمی، برکت رو از بین می بره و از ما می گیره.
۴٫ قانون پاکی: پاکی جذب پاکی می شه؛ پس خودتون رو پاک کنید تا رحمت الهی براتون جاری بشه و این پاکی فقط منحصر به پاکی جسم نیست؛ بلکه شامل پاکی ذهن؛ دل ؛زبان و اندیشه است .
۵٫ قانون سحرخیزی: انرژی عالم هستی از اول صبح، هر چه به روز نزدیکتر می شه کمتر میشه. اوج انرژی ها اول صبح است.
۶٫ قانون هماهنگی: موفقیت یعنی پیشبرد تمومی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.
۷٫ قانون تنوع: هر چند وقت یکبار وسایل خونه رو جابجا کنیم؛ لباسهای رنگارنگ بپوشیم از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون خستگی میاره.
۸٫ قانون جماعت: یعنی با هم بودن؛ جمع، انرژیش از منفرد بودن بیشتره.
۹٫ قانون عشق: اگه کسی با شما رفتار بدی داره بیایید براش عاشقانه طلب خیر کنید خوش رفتاری و سپاس نعمت؛ موجب دوام نعمت است.