شروع یک کسب وکار تلاشی نشاط آور است .چشم اندازی از ارائه یک محصول یا سرویس جدید به جهان،طراحی آینده خود وساخت یک میراث  دلیلی است برای قدم نهادن افراد دردنیای کسب وکار.هنوز ،بسیاری از جنبه های دنیوی وجود دارند که بایدمورد توجه قرارگیرند.یکی ازاینها بدست آوردن بودجه لازم برای شروع کسب وکار یا کمک به رشد است .

اولین قدم در متقاعد کردن یک فرد یا یک شرکت برای سرمایه گذاری برروی کسب وکارشما ، یک طرح محکم ازکسب وکار است .برخی از مقوله هایی که باید در برنامه کسب وکار گنجانده شود عبارت است از:توصیف شرکت ،تجزیه وتحلیل بازار،سازمان دهی ومدیریت ،خط تولید محصول یا خدمات ،بازاریابی وفروش .برای کسانی که علاقمند به تامین مالی کسب وکارشان باسرمایه خارجی هستند ،درخواست بودجه و پیش بینی های مالی نیز باید درطرح گنجانده شود.زمانیکه همه اطلاعات جمع آوری شد ،زمان مراجعه به یک وام دهنده است یکی از متداولترین روشها برای تامین مالی ،وام کسب وکار است .

  1. طرح کسب وکار

طرح کسب وکار نقشه ای برای سه تا پنج سال آینده یک شرکت است.وازچندین جزءتشکیل شده و به معنای یک سند واقعی است ،که میتواند متناسب با تغییر نیازها و توانیهای کسب وکار رشد وتغییرکند.اولین قدم در ساخت طرح کسب وکار، طراحی یک خلاصه اجرایی متفکرانه است که کل طرح کسب وکار،منابع ،اهداف شرکت و منافع آن راخلاصه سازی میکند .توصیف شرکت باید جزئیات برجسته درباره کارهای شرکت ارائه دهدواینکه چرااین شرکت متفاوت از رقبای مشابهش است وبازارهای اولیه را که مورد هدف قرارخواهد داد را فراهم کند.تجزیه وتحلیل بازار باید قبل از شروع یک سرمایه گذاری جدید تکمیل شود .که یک تصویر روشنی از صنعت ،آینده صنعت ،اطلاعات درمورد بازارهدف وسهم پتانسیل بازار موجود راارائه میدهد .وبخش سازماندهی ومدیریت در تعیین ساختار سازمانی ،جزئیاتی درباره مالکیت ،پروفایل های مدیران وصلاحیت های هئیت مدیره کمک خواهند کرد.بعد از آن زمان توصیف جزئیات خط محصول و خدماتی است که کسب وکارها قصد ارائه آنها را دارند و روشهای فروش و بازاریابی که اجراخواهند شد.

2.درخواست بودجه

اگر بخشی از اهداف درکنارهم قرارگرفتن طرح کسب وکار جامع، گسترش ارائه درخواست کمک مالی ازسرمایه گذاران بالقوه باشد، این بخشی از طرح کسب وکارخواهد شد که درآن شخص باید میزان بودجه درخواستی  ومقداری که برای پنج سال آینده پیش بینی شده راقراردهد. جزئیات اینکه بودجه چگونه بکار بسته خواهد شد باید دقیقا شرح داده شود ،ونیز نوع مطلوب بودجه وشرایط مرتبط .درنهایت هرطرح مالی مهم برای آینده باید مشخص شود.اینها شامل طرحهای خرید سهم ،فروش کسب وکار،بازپرداخت بدهی یا تضمینی که شرکت بدست آورده است میباشد.همه اینها ملاحضات مهمی برای هرشخص یا شرکت هستند باتوجه به سرمایه گذاری برای آینده کسب وکار.

3.پیش بینی های مالی

بخش پیش بینی های مالی  درطرح کسب وکاربه افراد ذینع اجازه میدهد تا تصویر بزرگی از موقعیتی که شرکت قصددارد درچندسال آینده درآن باشد را ارائه دهد .اگرچه قراردادن اهداف و آرزوها دراین بخش فریبنده است ،اما به اطلاعات قوی نیازمند است .این بخش فقط باید بعد ازاینکه تجزیه وتحلیل بازارکامل شد واهداف واقعی و واضح تعیین شد ،کامل شود .این به کسب وکار اجازه میدهد  تا منابع را بصورت موثری تخصیص دهند.

مواردمرتبط :چگونگی خرید یک کسب وکار با سرمایه گذاری فروشندگان بوسیله اطلاعات مالی قبلی جزء مهمی از ساخت پیش بینی های مالی محکم است.تامین کنندگان مالی اطلاعاتی درباره سه تا پنج سال گذشته درباره کسب وکاررا خواهند خواست.کسب وکارهای تازه ،قطعا چنین اطلاعاتی را نخواهند داشت ،اما سابقه مالی موجود باید ذکر شود.آیتم هایی همچون ترازنامه ها ،صورت گردش نقدینگی وصورت درآمدهاهمه باید گنجانده شود.همه دارایی های کسب وکار ازجمله ساختمانها ،وسایل نقلیله یا ماشن آلات که میتوانند بعنوان وثیقه استفاده شوند نیز باید دراین بخش طرح گنجانده شوند .

اطلاعات مالی آتی بایدساخته شوند تا به اعتبارووام دهندگان درک روشنی از انتظاراتی که برای رشد وپیشرفت کسب وکار وجود دارد رابدهند.

سوابق اولین سال میتواند بصورت بخش های ماهانه یا سه ماهه تهیه شوند  درحالی که چهارسال بعدی میتواند بصورت سالانه باشد.

اطلاعاتی که باید دراین بخش گنجانده شوند شامل پیش بینی هایی درباره  ترازنامه ها ،بودجه هزینه تنخواه ،صورت درآمدها وصورت گردش نقدینگی است .همه پیش بینی ها باید هم ترازبا درخواست های سرمایه گذاری باشد.

پایان این بخش باید شامل تحلیل مختصری از اطلاعات مالی فراهم شده شامل تجزیه وتحلیل روند صورت های مالی گذشته و آینده باشد.تصاویری همچون نمودار وجداول میتوانند بسیار موثرتر از صفحه ای از داده ها باشد. که باید دراین بخش گنجانده شود.

4.وام های کسب وکار

راه های مختلفی برای تامین وام کسب وکاروجود دارد .اداره کل کسب وکارهای کوچک(SBA) چندین برنامه برای وام ارائه میدهد که برای برطرف کردن انواع نیازها طرح ریزی شده اند. گزینه دیگرمراجعه به بانکها یا دیگرسازمانهای خصوص وام دهنده است.بهترین کار زمان گذاشتن برای کشف همه گزینه های موجود قبل ازاقدام می باشد.

برنامه های اولیه وام ارائه شده توسطSBA شامل وام های کسب وکار کوچک همگانی است ،برنامه وام های کوچک ،وام های حوادث یا املاک ومستغلات ووام های تجهیزات .

وام های کسب وکار کوچک همگانی که معمولا بعنوان یک وام 7(a) به آن اشاره شده . متداول ترین نوع وام ارائه شده توسط SABاست و کمک های مالی برای کسب وکارهای که با نیازهای خاصی مواجه هستندرا فراهم میکند.چندین وام اختصاصی در این طبقه بندی وجود دارد .همانطور که ازنام وام مشخص  است ،برنامه وام کوچک به کسب وکارها، وام های کوتاه مدتی را ارائه میدهد که اغلب برای لیست موجودی،تدارکات ،سرمایه درگردش ،مبلمان ودیگر تجهیزات استفاده می شود.وام های املاک ومستغلات وتجهیرات اغلب بعنوان وام CDC/540نامیده می شوند.این وام ها عمدتا برای خرید دارایی های ثابت بزرگ همچون املاک ومستغلات وتجهیزات است ،اما آنها میتوانند برای ساخت وساز،بازسازی ومحوطه سازی نیز استفاده شوند .وام های حوادث ،وام های با بهره پایین هستند که بطور خاص برای کمک به مالکین کسب وکاربرای باسازی بعد ازوقوع حادثه طراحی شده ه اند. درحالی که SBA راه حلهای زیادی را برای کسب وکارهای نیازمند به سرمایه اضافی ارائه میدهد،قوانین سختگیرانه  درباره اینکه کدام کسب وکارواجد شرایط هستند وجود دارد.کسب وکارهایی که واجد شرایط نیستند نیاز به پیگیری وام از بانکها یا افراد وام دهنده دارند.صلاحیتها و شرایط هر وام دهنده تفاوت خواهد داشت که باید مورد توجه قرارگیرد .با وجود گزینه های زیاد دانستن اینکه از کجا باید شروع کرد میتواند دشوار باشد.یکی ازقدم های اولیه در تصمیم گیری برای اینکه کدام وام کسب وکار دنبال شودمقایسه نرخها است .نرخ بهره وام یکی از ملاحضات مهم در زمان تصمیم گیری برای تامین وام است بدلیل اینکه تفاوت قابل توجهی درمقداری که کسب وکار شما درنهایت بازپرداخت خواهد کرد بوجود می آورد.درحالی که تامین سرمایه ها هدف اولیه درآینده نزدیک است،کسب وکار باید از پرداخت بیش ازحد بقای خود به  وام  اجتناب کنند  .

اولین گام درساخت کسب وکار خودتان یا ساختن رشد پایدار یک طرح قوی ازکسب وکاراست.اگرکسب وکار خوب بنیان نهاده شود ،ممکن است زمان ساختن طرح کسب وکار جدید باشد که بطور کامل پتانسیلهای رشد رابررسی میکند وآن را روشن میسازد برای افرادی که به آنها برای سرمایه گذاری مراجعه خواهید کرد.گردآوری تمام اطلاعاتی که وام دهندگان درابتدا خواهند خواست به شرکت اجازه میدهد تا به منظور تسریع کردن فرآیند تامین سرمایه مسائل راپیش بینی کرده وبه آنها بپردازند .نوع وام کسب وکاری که شخص تصمیم میگیردتا آن رااتخاذ کند میتواند تاثیرات طولانی مدتی برآینده شرکت داشته باشد وهمچون سایر تصمیمات در مورد کسب وکار باید بطورکامل تحقیق وبررسی شوند .