درمحل کار،بخشی از داشتن حرفه موفق مربوط به برندسازی شخصی است .درحالی که خارج شدن ازمنطقه آسایش شما میتواند ترسناک باشد ،مهم است که ریسک کرده و بامهارت با دیگران ارتباط برقرارکنید.این واقعا میتواند برای افراددرون گرا که اغلب علاقه به تنهایی وتمایل به خجالتی بودن دارند  دشوار باشد.اگر شما یک شخص درون گراهستید ،ممکن است روشهایی را برای ارتقاءخودتان بدون اینکه ناراحت کننده باشند، جستجو کرده باشید

برندسازی شخصی زمانی میتواند واقعا ترسناک باشد که خود را دردنیای حرفه ای ببینید که مجبور به همکاری باافراد برون گرایی که معمولا بسیار خوش مشرب هستند بیابید.نیروی کار مجبور به تحت تاثیر قراردادن افرادی نیستند  که ازگذراندن زمان زیادی در اطراف دیگران برای ساختن برند شخصی خودراحت نیستند

دراینجا شش نکته برای کمک به افراد درون گرا در ساخت مسیری برای موفقیت دربرند سازی شخصی شان وجود دارد.

  1. برای صحبت درمورد موفقیت هایتان خجالتی نباشید

اغلب اوقات ،افراد درون گرا درشناخت منصفانه ناموفق هستند بدلیل اینکه آنها درباره خود تبلیغ نکرده یا توجهات را به سمت خودشان جلب نمیکنند.بیشتر مردم روشی را نمیشناسند که بتوانند درمورد موفقیت هایشان لاف بزنند بدون اینکه  متکبرومغرور به نظر برسند.این هوشمندانه نیست که فقط به دیگران تکیه داشته باشید تا درمورد موفقیتهای شما صحبت کنند.اجازه به نادیده گرفتن آنها ممکن است  به نوعی موجب پیشرفت درمحل کار شود .زمان بگذارید برای تصمیم گیری درباره اینکه چه چیز میخواهید بگویید درباره موفقیتهایتان تا مطمئن شوید اعتباری لازم راکسب میکنید ،جایی که کسب اعتبارمورد نیاز است.

  1. برای ایجادروابط قوی سخت کارکنید

این روش معمولی است که درونگراها به دنبال مربی هستند تا به آنها در پیداکردن موفقیت کمک کند،بویژه به این دلیل  که درونگراها نمیدانند به چه کسی،چگونه وچطورباید مراجعه کنند.

ایجادروابط قوی با افرادی که بیشتر دوست دارند باصدای بلند ازجانب شما حرف بزنند ، میتواند زمانی ارزشمند باشد که به شخصی احتیاج دارید تا مهارتها وتواناییهای شما راتائید کند.

3.ایده های خود رابه اشتراک بگذارید

شما مجبورنیستید که به فردپرحرفی تبدیل شوید ،اما برای بازکردن دهان وشروع به صحبت کردن درباره ایده ها و نظراتتان احساس آزادی داشته باشید.انجام این کار راهی است برای کمک به شما برای اینکه رئیس یا مدیر درمورد مشارکت شما درسازمان مطمئن شوند.اگرانجام این کار برای شما دشوار است ،بطور ذهنی درباره چیزی که میخواهید صحبت کنید قبل از شروع به صحبت طرح ریزی کنید.

4.عملکرد خودتان رابیش از حد تجزیه وتحلیل نکنید

این معمول است که افراد درونگرا به خودسخت گیرهستند بدلیل اینکه زمانیکه موردتوجه عموم قرارمیگیرند گرایش به خجالتی بودن دارند.خودتان را درمورداشتباهاتتان سرزنش نکنید .درعوض،برروی موفقیتهایتان تمرکز کنید.

5.قبل از موقعیتهایی که شما را عصبی میکند، تمرین کنید

اگر شما به زودی ارائه خواهید داشت ،برای آن تمرین کنید .ازآینه استفاده کنید یا برروی کمک دوستتان حساب کنید تاکاملا احساس راحتی کنید .هرچه بیشتر کاری را انجام دهید ،کمتر برای شما بیگانه خواهد بود.

6.همیشه یک برنامه داشته باشید

اگر حوادث شبکه سازی را برروی تقویم خود دارید ،زمانی رابرای طرح ریزی یک برنامه اختصاص دهید.مکالمات ذهنی کمی داشته باشید ،ازجمله نظرات درباره چیزهایی که  بیشتر مردم به آسانی میتوانند درباره آن بحث کنند،مانند حوادث جاری یا فیلم ها .صحبت های کوتاه بصورت کاملا طبیعی جریان خواهد داشت برای مردم زمانی که موارد مشترکی را یافتید .

درون گراها اغلب اظهار میدارند که ازگفتگوهای آنلاین بیشتر احساس راحتی میکنند تا گفتگوی رودررو.برندسازی شخصی بسیار مهم است ،ودرون گراها باید از مزایای انواع شبکه های آنلاین برای حرفه های جدید اطمینان یابند ،مانند لینک ادلین و توییتر،برای بدست آوردن ارتباط بیشتر در محیط کم استرس . برای درون گراها دنیای حرفه ای میتواند ترسناک باشد ،اما هر کسی درآنجا میتواند به منظورترقی دادن برند شخصی، مهارتهای کامل شبکه سازی را فرابگیرد

 

entrepreneur