قانون کلی برای زندگی: ۱️⃣ به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید. باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست. ۲️⃣ در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد. ۳️⃣ اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. ۴️⃣ درس […]

بیشتر بخوانید